فهرست خدمات قابل ارائه
خدمات پیش از ساخت

5 4 3 2 1

سازه فضایی

گروه: خدمات پیش از ساخت > سایر خدمات پیش از ساخت
طراحی، تولید و اجرای انواع سازه های فضایی
حوزه فعالیت: تهران
5 4 3 2 1

تولید کننده تجهیزات ارتینگ

گروه: خدمات پیش از ساخت > سایر خدمات پیش از ساخت
تولید کننده تجهیزات ارتینگ، حفاظت از صاعقه ، جوش احتراقی و حفاظت از خوردگی
حوزه فعالیت: تولید کننده تجهیزات ارتینگ
5 4 3 2 1

خدمات وتواناییهای قابل ارئه

گروه: خدمات پیش از ساخت > سایر خدمات پیش از ساخت
تامین مواد اولیه کارگاههای تولیدی خدمات رسانی نصب تولید برای همکاران و...
حوزه فعالیت: ساختمانی