فهرست کالاها و محصولات
تجهیزات ایمنی و امنیت ساختمان

1 2 3 4 5
نازل آتش نشانی

نازل آتش نشانی

گروه: تجهیزات ایمنی و امنیت ساختمان > تجهیزات الکترونیکی علام و اطفاء حریق
نازلهــای آتشنشــانی تکمیــل کننــده فرآینــد انتقــال آب در عملیــات اطفــای حریـق ...
1 2 3 4 5
اتصالات آلمانی

اتصالات آلمانی

گروه: تجهیزات ایمنی و امنیت ساختمان > تجهیزات الکترونیکی علام و اطفاء حریق
اتصـالات آلمانـی ( )STORZاز پرکاربردتریـن اتصـالات آتشنشـانی در سراسـر جهــان هســتند. ...
1 2 3 4 5
اتصالات انگلیسی

اتصالات انگلیسی

گروه: تجهیزات ایمنی و امنیت ساختمان > تجهیزات الکترونیکی علام و اطفاء حریق
اسـتحکام فوقالعـاده در فشـارهای بـالا، مقاومـت بـالا بـه شـرایط محیطـی مختلـف و دقــت ...
1 2 3 4 5
کپسول آتشنشانی

کپسول آتشنشانی

گروه: تجهیزات ایمنی و امنیت ساختمان > کپسول آتش نشانی و موارد مرتبط
مانــدگاری و اســتحکام بدنــه، حفــظ کیفیــت پــودر در طــول ســرویس دهــی و اســتفاده از ...
1 2 3 4 5
اسپرینکلر

اسپرینکلر

گروه: تجهیزات ایمنی و امنیت ساختمان > سایر سیستم های ایمنی
اســپرینکلرهای آتــش نشــانی آریــا در انــواع بــالازن پاییــن زن و دیــواری، ...
1 2 3 4 5
هوز ریل

هوز ریل

گروه: تجهیزات ایمنی و امنیت ساختمان > تجهیزات الکترونیکی علام و اطفاء حریق
هوزریـل آتشنشـانی اسـتاندارد آریاکوپلینـگ مجهـز بـه سیسـتم آبرسـان داخلـی یکپارچـه برنجـی ...
1 2 3 4 5
جعبه آتش نشانی

جعبه آتش نشانی

گروه: تجهیزات ایمنی و امنیت ساختمان > تجهیزات الکترونیکی علام و اطفاء حریق
جعبــه آتشنشــانی اســتاندارد آریــا در انــواع تــک کابیــن، دوکابیــن (عمــودی، ...
1 2 3 4 5
پوشش حریق ابراک و کفپوش اپکسی

پوشش حریق ابراک و کفپوش اپکسی

گروه: تجهیزات ایمنی و امنیت ساختمان > تجهیزات الکترونیکی علام و اطفاء حریق
شرکت ساختمانی ابراک پوشش برتر با بیش از ده سال سابقه کاری ارائه دهنده خدمات مشاوره ای ...
1 2 3 4 5
پوشش و رنگ ضد حریق

پوشش و رنگ ضد حریق

گروه: تجهیزات ایمنی و امنیت ساختمان > کپسول آتش نشانی و موارد مرتبط
پوشش ضد حریق CF500 مخصوص مواد سلولزی : مواد آغشته شده به CF 500 در مجاورت آتش شعله ور نمی ...
1 2 3 4 5
سیستم اعلام و اطفاء حریق متعارف و آدرسپذیر تله دیتا(TELEDATA) ایتالیا

سیستم اعلام و اطفاء حریق متعارف و آدرسپذیر تله دیتا(TELEDATA) ایتالیا

گروه: تجهیزات ایمنی و امنیت ساختمان > تجهیزات الکترونیکی علام و اطفاء حریق
-سیستم اعلام حریق هوشمند آدرسپذیر ومتعارف برند(TELEDATA) ایتالیا:: -پشتیبانی از111 زبان ...
1 2 3 4 5
صاعقه گیرالکترونیکی کرونا

صاعقه گیرالکترونیکی کرونا

گروه: تجهیزات ایمنی و امنیت ساختمان > تجهیزات الکترونیکی علام و اطفاء حریق
واحد تحقیق و توسعه شرکت مهندسی نوین سنجش اولین صاعقه گیر الکترونیکی تولید شده در ایران را ...
1 2 3 4 5
فلوسوئیچ کنترل کننده جریان مایعات

فلوسوئیچ کنترل کننده جریان مایعات

گروه: تجهیزات ایمنی و امنیت ساختمان > تجهیزات الکترونیکی علام و اطفاء حریق
شرکت مهندسی سیستم های نوین سنجش,به منظور دستیابی به عملکرد دقیق, سریع و بی نقص هر چه بهتر ...
1 2 3 4 5
باتری یو پی اس

باتری یو پی اس

گروه: تجهیزات ایمنی و امنیت ساختمان > تجهیزات الکترونیکی علام و اطفاء حریق
بسمه تعالی شرکت تکا انرژیعرضه کننده یو پی اس,باتری,استابلایزر,اینورتر با تحقیق و شناخت ...
1 2 3 4 5
چشم دزدگیر

چشم دزدگیر

گروه: تجهیزات ایمنی و امنیت ساختمان > دزدگیر و اعلام سرقت
چشم دزدگیر چیست ؟ سنسور چشمی یا اشکار ساز یک سنسور تشخیص دهنده حرکت است. سنسور چشمی بر ...
1 2 3 4 5
سیستم اعلام سرقت اماکن

سیستم اعلام سرقت اماکن

گروه: تجهیزات ایمنی و امنیت ساختمان > دزدگیر و اعلام سرقت
شرکت چشم بیداراسپادانا متخصص در نصب و راه اندازی سیستم های اعلام سرقت در انواع برندها می ...
1 2 3 4 5
چشمی هوشمند smarteye

چشمی هوشمند smarteye

گروه: تجهیزات ایمنی و امنیت ساختمان > دزدگیر و اعلام سرقت
چشمی دیجیتال و دزدگیر اسمارت آی محافظی هوشمند برای منزل و محل کار شما شرکت رامش گستر آنیل ...