آریا کوپلینگ

مدیریت: محمد صالحی تجریشی

طراح و تولید کننده تجهیزات آتش نشانی بیش از نیم قرن سابقه در تولید صنعتی گروههــای محصــولات تولیــدی مجموعــه آریاکوپلینــگ عبارتنــد از: انــواع جعبــه آتشنشــانی و قرقــره، اتصــالات انگلیســی و آلمانـی، انـواع شـیرهای آتشنشـانی، نازلهـا، تیپهـای مختلـف اســپرینکلر و کپســول آتشنشــانی

آریا کوپلینگ
رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر؛ رای شما: ۳


محصولات و کالاها:

جعبه آتش نشانی

گروه: تجهیزات ایمنی و امنیت ساختمان > تجهیزات الکترونیکی علام و اطفاء حریق
جعبــه آتشنشــانی اســتاندارد آریــا در انــواع تــک کابیــن، دوکابیــن (عمــودی، افقــی)، جعبــه ...

هوز ریل

گروه: تجهیزات ایمنی و امنیت ساختمان > تجهیزات الکترونیکی علام و اطفاء حریق
هوزریـل آتشنشـانی اسـتاندارد آریاکوپلینـگ مجهـز بـه سیسـتم آبرسـان داخلـی یکپارچـه برنجـی بـوده و ...

اسپرینکلر

گروه: تجهیزات ایمنی و امنیت ساختمان > سایر سیستم های ایمنی
اســپرینکلرهای آتــش نشــانی آریــا در انــواع بــالازن پاییــن زن و دیــواری، اســپرینکلر مخفــی، ...

کپسول آتشنشانی

گروه: تجهیزات ایمنی و امنیت ساختمان > کپسول آتش نشانی و موارد مرتبط
مانــدگاری و اســتحکام بدنــه، حفــظ کیفیــت پــودر در طــول ســرویس دهــی و اســتفاده از ملحقــات ...

اتصالات انگلیسی

گروه: تجهیزات ایمنی و امنیت ساختمان > تجهیزات الکترونیکی علام و اطفاء حریق
اسـتحکام فوقالعـاده در فشـارهای بـالا، مقاومـت بـالا بـه شـرایط محیطـی مختلـف و دقــت ابعــادی، ...

اتصالات آلمانی

گروه: تجهیزات ایمنی و امنیت ساختمان > تجهیزات الکترونیکی علام و اطفاء حریق
اتصـالات آلمانـی ( )STORZاز پرکاربردتریـن اتصـالات آتشنشـانی در سراسـر جهــان هســتند. محصــولات ...

نازل آتش نشانی

گروه: تجهیزات ایمنی و امنیت ساختمان > تجهیزات الکترونیکی علام و اطفاء حریق
نازلهــای آتشنشــانی تکمیــل کننــده فرآینــد انتقــال آب در عملیــات اطفــای حریـق هسـتند. انـواع ...

شیرهای آتش نشانی

گروه: تاسیسات ساختمان و تجهیزات مکانیکی > تجهیزات آب رسانی، شیرآلات، لوله و اتصالات
شــیرهای آتــش نشــانی بــه عنــوان ابزارهــای کنتــرل جریــان، نقــش مهمــی در فرآینـد انتقـال آب ...
350 By SakhtosazB2B

شرکت آریا کوپلینگ به مدیریت محمد صالحی تجریشی در موقعیت جغرافیایی استان تهران و شهر تهران در سایت ساخت و ساز ثبت شده است.
این شرکت در گروه(های) شرکتها، موسسات، سازمانها و انجمنها، کارخانجات و کارگاههای تولیدی، کارخانجات و کارگاههای خدماتی، فروشگاهها و شاخه(های) اطفاء حریق طبقه بندی شده است. شماره تلفن و بقیه راههای ارتباطی با این شرکت در سایت ساخت و ساز در دسترس فعالان صنعت ساختمان است. برای اطلاع از امکانات و توانایی های این شرکت، به بخش خدمات قابل ارائه و محصولات و کالاها در همین وبسایت مراجعه بفرمایید.
شما نیز اگر از فعالان صنعت ساختمان هستید در وبسایت ساخت و ساز، اطلاع رسانی صنعت ساختمان، به رایگان ثبت نام کنید.